O nas

Fundacja pod nazwą "Pomocna dłoń" została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 26.11.1998 r. przed notariuszem mgr Elżbieta Goraj za numerem repertorium A.8040/1998 r. Fundacja została zarejestrowana w rejestrze fundacji prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa XVI Wydział Gospodarczy pod nr 5782 w dniu 10.03.1999 r. i od tej daty rozpoczęła działalność. 

Fundacja uzyskała statut pożytku publicznego w dniu 16.04.2004 r. Statut został przyznany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. 

Siedzibą fundacji jest miasto Jarosław ul. Spytka 5/4, a terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i otrzymała nr identyfikacji REGON: 650957499 

Fundacji został nadany nr identyfikacji podatkowej 
NIP: 792-18-78-907 

Fundacja została powołana w celu:

 • pomocy młodzieży i dzieciom niepełnosprawnym,
 • pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i niepełnych
 • pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętym ubóstwem
 • wspierania działań w zakresie ochrony środowiska.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i finansowanie zakupu podręczników, materiałów szkolnych i pomocy naukowych,
 • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom w/w,
 • organizowanie i finansowanie wypoczynku wakacyjnego i w okresie ferii szkolnych,
 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • prowadzenie szkoleń i kursów w zakresie ochrony środowiska,
 • wyszukiwanie mlodych talentow ze szkol podstawowych, gimnazjalnych i ponad
  gimnazjalnych,
 • wyprawki szkolne dla dzieci z biednych rodzin,
 • Wigilia dla ubogich.